Get Adobe Flash player

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์

รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุ่งหว้า
ประธานกรรมการบริหารโครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา

สื่อประชาสัมพันธ์ 2564

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 4/1 ภาค 2/2560
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 3/1 และ รุ่นที่ 4 ปี 2560
ศึกษาดูงาน ณ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) วันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2559
ศึกษาดูงาน ณ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) วันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2559
"นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เยี่ยมชมสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา"
"นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เยี่ยมชมสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา"
"กีฬาสัมพันธ์ครั้งที่ 6 "
"กีฬาสัมพันธ์ครั้งที่ 6 "
"ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ รุ่น2 "
"ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ รุ่น2 "
 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา
โทร 083-6272439, 081-8311399, 081-4235069, 074-251888,088-3992585,089-5057177