Get Adobe Flash player

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุ่งหว้า
ประธานกรรมการบริหารโครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา

สื่อประชาสัมพันธ์ 2561

-> หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

-> หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์

ติดต่อสอบถาม  โทร ๐๒-๓๑๐-๘๒๑๓, ๐๘๓-๖๒๗-๒๔๓๙, ๐๘๑-๘๓๑๑๓๙๙, ๐๘๑-๔๒๓-๕๐๖๙,
                        ๐๘๘-๓๙๙-๒๕๘๕, ๐๗๔-๒๕๑-๓๓๓, และ ๐๗๔-๒๕๑-๘๘๘

 
 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา
โทร 083-6272439, 081-8311399, 081-4235069, 074-251888,088-3992585,089-5057177