Get Adobe Flash player

  

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

รศ.สุวรรณี เดชวรชัย

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุ่งหว้า
ประธานกรรมการบริหารโครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา

 

 

 Block 3 ภาค 1/2566 

 • ผลสอบวิชา ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 1/2566 B.3 คลิกที่นี่

 

Block 2 ภาค 1/2566 

 • ประกาศผลสอบวิชา HRM2101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1/2566 B.2 คลิกที่นี่
 • ประกาศผลสอบวิชา MGT4207 การวางแผนและการควบคุมปริมาณ 1/2566 B.2 คลิกที่นี่
 • ประกาศผลสอบวิชา MGT2201 จริบธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 1/2566 B.2 คลิกที่นี่
 • ประกาศผลสอบวิชา MGT4206 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 1/2566 B.2 คลิกที่นี่

 

Block 1 ภาค 1/2566 

 • ประกาศผลสอบวิชา RAM1301 ความรู้คู่คุณธรรม 1/2566 B.1 (แก้ I) คลิกที่นี่
 • ประกาศผลสอบวิชา RAM1301 ความรู้คู่คุณธรรม 1/2566 B.1 คลิกที่นี่
 • ประกาศผลสอบวิชา MGT3204 การจัดกการการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ 1/2566 B.1 คลิกที่นี่
 • ประกาศผลสอบวิชา ENG1002 ประโยคภาษาอังหฤษและศัพท์ทั่วไป 1/2566 B.1 คลิกที่นี่

  

*******************************************************************

Block 2 ภาค Summer/2565 

 • ประกาศผลสอบวิชา MGT3304 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ S/2565 B.2 (แก้ I) คลิกที่นี่
 • ประกาศผลสอบวิชา MGT3304 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ S/2565 B.2 คลิกที่นี่
 • ประกาศผลสอบวิชา PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป S/2565 B.2 คลิกที่นี่
 • ประกาศผลสอบวิชา MGT3405 การจัดการข้ามวัฒนธรรม S/2565 B.2 (แก้ I) คลิกที่นี่
 • ประกาศผลสอบวิชา MGT3405 การจัดการข้ามวัฒนธรรม S/2565 B.2 คลิกที่นี่

Block 1 ภาค Summer/2565 

 • ประกาศผลสอบวิชา MGT2101 หลักการจัดการธุรกิจ S/2565 B.1 คลิกที่นี่
 • ประกาศผลสอบวิชา MGT2101 หลักการจัดการธุรกิจ S/2565 B.1 (แก้ I) คลิกที่นี่
 • ประกาศผลสอบวิชา MGT3401 การจัดการความรู้ S/2565 B.1 คลิกที่นี่
 • ประกาศผลสอบวิชา MGT3407 การจัดการความเสี่ยงองค์กร S/2565 B.1 คลิกที่นี่

  

*******************************************************************

Block 4 ภาค 2/2565

 • ประกาศผลสอบวิชา ECO1122 หลักเศรษฐศาสตร์มหาภาค 2/2565 B.4 (แก้ I) คลิกที่นี่
 • ประกาศผลสอบวิชา ECO1122 หลักเศรษฐศาสตร์มหาภาค 2/2565 B.4 คลิกที่นี่
 • ประกาศผลสอบวิชา MGT4208 การเจรจรต่อรองธุรกิจ 2/2565 B.4 (แก้ I) คลิกที่นี่
 • ประกาศผลสอบวิชา MGT4208 การเจรจรต่อรองธุรกิจ 2/2565 B.4 คลิกที่นี่
 • ประกาศผลสอบวิชา MTH1003 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2/2565 B.4 คลิกที่นี่
 • ประกาศผลสอบวิชา RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม 2/2565 B.4 คลิกที่นี่

Block 3 ภาค 2/2565

 • ประกาศผลสอบวิชา ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพย์ทั่วไป 2/2565 B.3 (แก้ I) คลิกที่นี่
 • ประกาศผลสอบวิชา ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพย์ทั่วไป 2/2565 B.3 คลิกที่นี่
 • ประกาศผลสอบวิชา ENG2002 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ 2/2565 B.3 (แก้ I) คลิกที่นี่
 • ประกาศผลสอบวิชา ENG2002 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ 2/2565 B.3 คลิกที่นี่
 • ประกาศผลสอบวิชา MGT3205 หลักการวิจัยทางธุรกิจ 2/2565 B.3 คลิกที่นี่
 • ประกาศผลสอบวิชา STA2016 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 2/2565 B.3 (แก้ I) คลิกที่นี่
 • ประกาศผลสอบวิชา STA2016 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 2/2565 B.3 คลิกที่นี่

Block 2 ภาค 2/2565

 • ประกาศผลสอบวิชา ACC1101 การบัญชีขั้นต้น 1 2/2565 B.2 คลิกที่นี่
 • ประกาศผลสอบวิชา BUS2101 สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ 2/2565 B.2 คลิกที่นี่
 • ประกาศผลสอบวิชา THA1003 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน 2/2565 B.2 คลิกที่นี่
 • ประกาศผลสอบวิชา ECO1121 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2/2565 B.2 (แก้ I) คลิกที่นี่
 • ประกาศผลสอบวิชา ECO1121 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2/2565 B.2 คลิกที่นี่

Block 1 ภาค 2/2565

ผลสอบแก้ I

       ______________________________________________

       BLOCK 4 ภาคเรียนที่ 1/2565

       BLOCK 3 ภาคเรียนที่ 1/2565

       BLOCK 2 ภาคเรียนที่ 1/2565

       BLOCK 1 ภาคเรียนที่ 1/2565

        ______________________________________________

 • ประกาศผลสอบ MGT3305 การจัดการคุณภาพ ภาคเรียน 1/2564 คลิกที่นี่
 • ประกาศผลสอบ MGT3205 หลักการวิจัยทางธุรกิจ ภาคเรียน 1/2564 คลิกที่นี่
 • ประกาศผลสอบ ENG1001 ประโยคพื้นฐานและคำศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน ภาคเรียนที่ S/2564 คลิกที่นี่ 
 • ประกาศผลสอบ LAW2116 กฎหมายธุรกิจ คลิกที่นี่ 
 • ประกาศผลสอบ MGT3101 การจัดการเชิงกลยุทธ์ คลิกที่นี่
 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา
โทร 083-6272439, 081-8311399, 081-4235069, 074-251888,088-3992585,089-5057177