Get Adobe Flash player

  

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

รศ.สุวรรณี เดชวรชัย

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุ่งหว้า
ประธานกรรมการบริหารโครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา

การแจ้งจบการศึกษาของนักศึกษาที่จบ ปีการศึกษา 2559

- นักศึกษาต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

   1. แบบฟอร์มตรวจครบหลักสูตร 

   2. ใบแจ้งขอจบการศึกษา 

   3. ใบ Transcript ฉบับไม่จบ (นักศึกษาชำระเงิน 200 บาท เพื่อให้โครงการทำเรื่องขอให้) 

   4. สำเนาใบเสร็จ 2 ภาคล่าสุด

   5. สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ

   6. ใบสภาวะการมีงานทำ (เข้าไปกรอกข้อมูลที่ http://www.mis.ru.ac.th/policy/std/bechelor.jsp 
                                 แล้ว print ใบ barcode 1 แผ่นเท่านั้น)

กรณีต้องการขอใบรับรองจบชั่วคราวด้วย

- เอกสารประกอบ มีดังนี้

  1. คำร้องขอใบรับรองจบการศึกษา (ชั่วคราว) 

  2. ใบเสร็จค่าใบรับร้องจบชั่วคราว (นักศึกษาชำระเงิน 200 บาท เพื่อให้โครงการทำเรื่องขอให้) 

  3. รูปถ่ายนักศึกษา(ใส่ชุดนักศึกษา) 2 นิ้ว 2 รูป

 

    ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และนำมายื่นแจ้งจบ ที่สาขา ภายในวัน  17 ธันวาคม 2560  
นักศึกษาที่ไม่ได้มาทำเรื่องแจ้งจบการศึกษา ทางโครงการฯจะไม่สามารถ  นำรายชื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อขออนุมัติจบได้
 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา
โทร 083-6272439, 081-8311399, 081-4235069, 074-251888,088-3992585,089-5057177