Get Adobe Flash player

โปรชัวร์รับสมัคร

โปรชัวร์รับสมัคร รุ่นที่ 4 (หน้า)
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันเสาร์ที่ 25 มิ.ย. 2560
โปรชัวร์รับสมัคร รุ่นที่ 4 (หลัง)
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันเสาร์ที่ 25 มิ.ย. 2560

การแจ้งจบการศึกษาของนักศึกษาที่จบภาค 2/58

- นักศึกษาต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

   1. แบบฟอร์มตรวจครบหลักสูตร 

   2. ใบแจ้งขอจบการศึกษา 

   3. ใบ Transcript ฉบับไม่จบ (นักศึกษาชำระเงิน 200 บาท เพื่อให้โครงการทำเรื่องขอให้) 

   4. สำเนาใบเสร็จ 2 ภาคล่าสุด (1/58 และ 2/58)

   5. สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ

   6. ใบสภาวะการมีงานทำ (เข้าไปกรอกข้อมูลที่ http://www.mis.ru.ac.th/policy/std/bechelor.jsp
                                 แล้ว print ใบ barcode 1 แผ่นเท่านั้น)

    ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และนำมายื่นแจ้งจบ ที่สาขา ภายในวัน 14 สิงหาคม 2559  
นักศึกษาที่ไม่ได้มาทำเรื่องแจ้งจบการศึกษา ทางโครงการฯจะไม่สามารถ  นำรายชื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อขออนุมัติจบได้
 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา
โทร 083-6272439, 081-8311399, 081-4235069, 074-251888,088-3992585,089-5057177