Get Adobe Flash player

  

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

รศ.สุวรรณี เดชวรชัย

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุ่งหว้า
ประธานกรรมการบริหารโครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา

 

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 9

 

-------------------------------------------------------------------

ระบบสมัครเรียนออนไลน์

รายละเอียดการสมัคร

สื่อประชาสัมพันธ์

-----------------------------------------------------------

                                                                                          

 
 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา
โทร 083-6272439, 081-8311399, 081-4235069, 074-251888,088-3992585,089-5057177