Get Adobe Flash player

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์

รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุ่งหว้า
ประธานกรรมการบริหารโครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา

สื่อประชาสัมพันธ์ 2564

                             

                           ->> กระบวนวิชา POL 1101 ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 (BLOCK 2 )

                                     ห้องเรียนออนไลน์ POL 1101 ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 (BLOCK 2)

                                     รายชื่อนักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียน

                                     แผนการสอน

                                     เอกสารการบรรยาย

                           ->> กระบวนวิชา ENG 2202 ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 (BLOCK 2 )

                                     ห้องเรียนออนไลน์ ENG 2202 ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 (BLOCK 2 )

                                     รายชื่อนักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียน

                                     แผนการสอน

                                     เอกสารการบรรยาย

                           ->> กระบวนวิชา THA 1003 ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 (BLOCK 2 )

                                     ห้องเรียนออนไลน์ THA 1003 ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 (BLOCK 2 )

                                     รายชื่อนักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียน

                                     แผนการสอน

                                     เอกสารการบรรยาย

                           ->> กระบวนวิชา ACC 2134 ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 (BLOCK 2 )

                                     ห้องเรียนออนไลน์ ACC 2134 ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 (BLOCK 2 )

                                     รายชื่อนักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียน

                                     แผนการสอน

                                     เอกสารการบรรยาย

 
 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา
โทร 083-6272439, 081-8311399, 081-4235069, 074-251888,088-3992585,089-5057177