Get Adobe Flash player

  

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

รศ.สุวรรณี เดชวรชัย

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุ่งหว้า
ประธานกรรมการบริหารโครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา

                                                         

->> เอกสารประกอบการบรรยาย กระบวนวิชา POL 1101 ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 (BLOCK 2 )

       อาจารย์ผู้บรรยาย ผศ.ดร.สุนทร 

       อาจารย์ผู้บรรยาย รศ.ดร.ดํารงศักดิ์ 

->> เอกสารประกอบการบรรยาย กระบวนวิชา ENG 2202 ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 (BLOCK 2 )

       อาจารย์ผู้บรรยาย รศ.เอมอร 

    -  เอกสารชุดที่ 1 

    -  เอกสารชุดที่ 2 

->> เอกสารประกอบการบรรยาย กระบวนวิชา THA 1003 ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 (BLOCK 2 )

       อาจารย์ผู้บรรยาย ผศ.ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล 

       แบบฝึกหัด  

->> เอกสารประกอบการบรรยาย กระบวนวิชา ACC 2134 ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 (BLOCK 2 )

       อาจารย์ผู้บรรยาย รศ.ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร 

       อาจารย์ผู้บรรยาย อ.ดร.สุธนา นาคฉาย 
 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา
โทร 083-6272439, 081-8311399, 081-4235069, 074-251888,088-3992585,089-5057177