Get Adobe Flash player

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์

รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุ่งหว้า
ประธานกรรมการบริหารโครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

 

 

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ขยายเวลา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 7

สมัครเรียนออนไลน์

รายละเอียดการสมัคร

สื่อประชาสัมพันธ์
 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา
โทร 083-6272439, 081-8311399, 081-4235069, 074-251888,088-3992585,089-5057177