ทำไมต้อง
"การจัดการ" ที่นี้

เรียนเสาร์ - อาทิตย์
ระบบการเรียน แบบ Block Course
1 เดือน เรียนเพียง 2 วิชา
บรรยายสดทุกชั่วโมง
มีคะแนนเก็บทุกวิชา
มีแผนการเรียนที่ชัดเจน
เรียนครบหลักสูตรภายในเวลา 3 ปี
บรรยากาศการเรียนดูสบายเป็นกันเอง
ได้เรียนจริง รู้จริง สัมผัสจริง
จากผู้มีความรู้และกูรูทางธุรกิจ

"การจัดการ" ที่นี้
เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

หน้าที่ต่างๆ ด้านธุรกิจ
การตลาด
การเงิน
การบัญชี
การดำเนินงาน โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

หน้าที่ต่างๆ ด้านการจัดการ
การวางแผน
การจัดองค์การ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การอำนวยการ
การควบคุม

จบ"การจัดการ" ที่นี้
แล้วทำอะไรได้บ้าง

ตลาดแรงงานกว้าง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ภาครัฐ
เจ้าหน้าที่วิเคาระห์นโยบายและแผน
นักวิชาการบริหารงานทั่วไป
นักวิชาการการเงิน ฯลฯ

ภาคเอกชน
งานวางแผนการผลิต
งานบริหารคลังสินค้า
งานด้านการตลาด
พนักงานธนาคาร
นักวิเคราะห์และวางแผน
งานเลขานุการ สำนักงาน ฯลฯ

การสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 • สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ได้แก่ ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
 • ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งและเงินเดือน ตั้งแต่ระดับปฎิบัติงานขึ้นไปและเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า
 • เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของรัฐซึ่งได้ปฏิบัติงานมานานแล้ว รวมกัไม่น้อยกว่า 5 ปี และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกเทศบาล สมาชิกตำบล สมชิกสภาองตค์การบริหารส่วนตำบล หรือกรรมการสุขาภิบาล หรือกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทั้งนี้ต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

1 สมัครเรียน

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันเสาร์ ที่ 7 ตุลาคม 2566

ออนไลน์ที่ลิงค์ด้านล่าง
หรือสมัครด้วยตนเอง
พร้อมชำระค่าสมัคร 700 บาท ที่

สำนักงานโครงการฯ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสงขลา

โทร 092-252-7425, 02-310-8229
สายด่วน 063-717-7879
(ทุกวัน เว้นแต่วันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 09.00 - 16.00 น.)

สมัครออนไลน์

2 หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัครกรอกข้อความครบถ้วน ติดรูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 3 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
  "วุฒิการศึกษาต้องระบุการจบหลักสูตรและวันที่สำเร็จการศึกษาเท่านั้น"
  • กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ต้องแนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือใบสมรส หรือใบหย่า (แล้วแต่กรณี) ให้เท่าจำนวนวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)
  • กรณีใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ ให้ดำเนินการขอใบเทียบระดับความรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการก่อนการสมัคร และถ่ายสำเนาใบเทียบความรู้เท่ากับวุฒิการศึกษานั้นมาในวันสมัครด้วย​ (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อ - สกุล 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน 4 ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์

3 ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียน

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันเสาร์ ที่ 7 ตุลาคม 2566

พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 1 จำนวน 21,000 บาท
โดยให้ชำระด้วยแคชเชียร์เช็ค
สั่งจ่าย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พร้อมเขียน ชื่อ - สกุล ด้านหลังเช็ค

หลักฐานเพิ่มเติม กรณีใช้สิทธิ์เทียบโอน

กรณีเทียบโอนระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 • สำเนาวุฒิการศึกษา 4 ฉบับ

กรณีเทียบโอนจากสถาบันอื่น

 • Transcript ฉบับจริง 1 ฉบับ
 • คำอธิบายรายวิชา
 • ใบหมดสถานะภาพการเป็นนักศึกษา/ใบลาออก

กรณีเทียบโอนรายวิชาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • Transcript ฉบับจริง 1 ฉบับ
 • ใบหมดสถานะภาพการเป็นนักศึกษา/ใบลาออก

กำหนดการ

ขั้นตอน กำหนดการ
รับสมัคร และขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษางวดแรก วันนี้ - วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566
เปิดเรียน วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 • 168,000 บาท แบ่งชำระ 8 งวด

ครอบคลุมรายการต่อไปนี้

 • ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน
 • ตำราหรือเอกสารประกอบคำบรรยาย
 • เสื้อโปโล 1 ตัว
 • เสื้อแจ็คเก็ต 1 ตัว
 • กิจกรรมปฐมนิเทศ
 • ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานและสัมมนาทางวิชาการ
 • ปัจฉิมนิเทศ
ประจำงวด ภาคเรียน จำนวนเงิน
งวดที่ 1
1/2566
21,000 บาท
งวดที่ 2
2/2566
21,000 บาท
งวดที่ 3
ภาคฤดูร้อน/2566
21,000 บาท
งวดที่ 4
1/2567
21,000 บาท
งวดที่ 5
2/2567
21,000 บาท
งวดที่ 6
ภาคฤดูร้อน/2567
21,000 บาท
งวดที่ 7
1/2568
21,000 บาท
งวดที่ 8
2/2568
21,000 บาท
รวม 168,000 บาท
Stat-Counter