Get Adobe Flash player

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุ่งหว้า
ประธานกรรมการบริหารโครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา

สื่อประชาสัมพันธ์ 2561

รับสมัครเข้าศึกษา ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ (B.B.A.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

-> ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาตรี

-> รายละเอียดการรับสมัคร

-> Download ใบสมัคร

-> เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

-> กำหนดการที่เกี่ยวข้อง

-> หลักสูตร สาขาวิชาการจัดการ

-> หลักสูตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ (กลุ่มวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์)

-> หลักเกณฑ์การเทียบโอน

ติดต่อสอบถาม  โทร ๐๒-๓๑๐-๘๒๑๓, ๐๘๓-๖๒๗-๒๔๓๙, ๐๘๑-๘๓๑๑๓๙๙, ๐๘๑-๔๒๓-๕๐๖๙,
                        ๐๘๘-๓๙๙-๒๕๘๕, ๐๗๔-๒๕๑-๓๓๓, และ ๐๗๔-๒๕๑-๘๘๘

 
 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา
โทร 083-6272439, 081-8311399, 081-4235069, 074-251888,088-3992585,089-5057177