Get Adobe Flash player

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์

รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุ่งหว้า
ประธานกรรมการบริหารโครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา

สื่อประชาสัมพันธ์ 2564

 

 

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 8

 

-------------------------------------------------------------------

สมัครเรียนออนไลน์

รายละเอียดการสมัคร

สื่อประชาสัมพันธ์

-----------------------------------------------------------
 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา
โทร 083-6272439, 081-8311399, 081-4235069, 074-251888,088-3992585,089-5057177