Get Adobe Flash player

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาญ ทองประยูร

รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุ่งหว้า
ประธานกรรมการบริหารโครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา

 

 

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ  1 อัตรา 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 มีนาคม 2563

>>รายละเอียดการรับสมัคร(ประกาศฯ)<<

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร<<

 
 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา
โทร 083-6272439, 081-8311399, 081-4235069, 074-251888,088-3992585,089-5057177